ข่าว : เทศบาลตำบลสิชลขอความร่วมมือประดับธงชาติไว้หน้าอาคารบ้านเรือน และประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ไว้ในมุมต่าง ๆ ของบ้านเรือน อย่างสมพระเกียรติ

รายละเอียด  : ด้วยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดการดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว ภายใต้ชื่อ "รู้ รัก สามัคคี เทิดไท้เหนือเกล้าชาวนครศรีธรรมราช" เทศบาลจึงขอความร่วมมือมายังท่าน เพื่อดำเนินการ...
     
1. ให้มีการประดับธงชาติไว้ ณ อาคารบ้านเรือน
     
2. ให้มีการประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ไว้ในมุมต่าง ๆ ของบ้านเรือน อย่างสมพระเกียรติผู้แจ้งข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาล ประกาศเมื่อ :
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved