กิจกรรม : โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565รายละเอียด :
    

 เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนามาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเตรียมโครงการต่างๆ บรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง  ดำเนินกิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนและเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่  และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ตลอดถึงมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาวะดีขึ้น มีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จึงได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565    อ่าน 9 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved